Op 29 januari stuurde Staatssecretaris Van Ark een brief naar de Tweede Kamer met een meerjarenplan om naleving op de verplichte RI&E te verbeteren. De basis voor het meerjarenplan is een verkennende analyse naar de knelpunten in de praktijk bij bedrijven die over een RI&E beschikken. Uit de analyse blijkt: “Vooral kleine werkgevers knelpunten ervaren bij kwalitatief goed uitvoeren van de wettelijke verplichting. Een belangrijk knelpunt is dat de informatievoorziening niet als laagdrempelig en eenduidig wordt ervaren“. De Staatssecretaris wil met het RI&E-meerjarenplan 2020-2023 langs drie lijnen de naleving van de RI&E te verbeteren.

  1. Communicatie: om de bekendheid van de RI&E-plicht onder kleine bedrijven sterk te verhogen via kanalen benutten die de ondernemer nu al gebruikt in zijn dagelijkse bedrijfsvoering zoals de financieel
    adviseur of boekhouder van de ondernemer zijn. De campagne wordt op dit moment voorbereid en moet starten in het tweede kwartaal van dit jaar bij de sectoren en branches waar de naleving het meeste
    achter blijft. Hierbij wordt gedacht aan horeca en financiële dienstverlening.
  2. Toepassing: werkgevers die op de hoogte zijn van de RI&E-plicht ook in staat zijn op een goede manier te voldoen aan de verplichting. Bijvoorbeeld wordt een vernieuwde digitale omgeving van het Steunpunt RI&E ontwikkeld waarin een gebruiksvriendelijk instrument wordt aangeboden die is toegespitst op de belangrijkste risico’s (zie video over Designsprint RI&E op LinkedIn >>>). Via de communicatiecampagne wordt deze vernieuwde omgeving onder de aandacht gebracht. Samen met andere partijen wordt een platform voor brancheorganisaties ontwikkeld om best-practices te delen zodat van elkaar geleerd wordt en branche instrumenten verbeterd worden. Om te bezien of meer ingrijpende maatregelen nodig zijn om de kwaliteit van de RI&E te bevorderen voert de Inspectie SZW een verdiepend onderzoek uit. Dit onderzoek richt zich op de toetsing van de RI&E door een in de wet daartoe aangewezen deskundige.
  3. Toezicht en handhaving: parallel aan de campagne en verbetering van de ondersteuning aan bedrijven wordt strenger gecontroleerd of werkgevers de RI&E-plicht daadwerkelijk naleven.
    Dit jaar intensiveert de Inspectie SZW het toezicht op de naleving van de RI&E (Lees nieuwsbericht >>>). Het toezicht richt zich op aanwezigheid en kwaliteit van de RI&E (inclusief plan van aanpak) binnen bedrijven. Voor een intensiever handhavingsregime is een pilot gestart waarin 400 bedrijven volledig schriftelijk gecontroleerd op de aanwezigheid van een RI&E (inclusief een plan van aanpak) en een basiscontract. Op basis van de resultaten wordt gekeken naar de effectiviteit en de mogelijkheid de werkwijze uit te breiden zodat in de toekomst 100% inspectiedekking mogelijk is en alle bedrijven een boete krijgen als ze niet over een RI&E beschikken.

Bron: Rijksoverheid.nl


Meer over de uitvoering of toetsing van de RI&E door PRISMA Arbozorg >>> 


 

Share This